ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี