ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ว่าที่ร้อยตรี คมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป