วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู บุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒ ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เอดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป