การประชุมการยกระดับเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

การประชุมการยกระดับเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และนายอาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมการยกระดับเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการปรับปรุง และพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป