การประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝนสาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมีนายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป