ประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

ประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา “โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ กับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป