โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ Canva Education Pro

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ Canva Education Pro

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดำเนินการจัดอบรมโดยงานสื่อการเรียนการสอนและงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Canva Education Pro การสร้าง Google Sites และการจัดการ Content WordPress สำหรับ Admin ผู้ดูแลเว็บไซต์แผนกวิชา เว็บไซต์งานภายในวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือคณะครู บุคลากรที่เกี่ยว เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป