แจ้งเรื่องเลื่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ทุกระดับชั้น

แจ้งเรื่องเลื่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ทุกระดับชั้น

          เนื่องจาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีขอแจ้งเลื่อนกำหนดการวันรายงานตัว ของนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังรูปภาพที่แนบมานี้

คลิก > ประกาศเลื่อนรายงานตัวนักศึกษาฯ