เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางมนัสนันท์ ไทยแท้ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบงานโครงการ อพ.สธ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องต่อไป