ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (อบรมเขียนแผน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ