วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานในโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และธนาคารออมสินภาค ๑๒ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสำราญ แก่นโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี นายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ นายอภิชาติ สระแก้ว ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโขงเจียม นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป