โครงการอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Metal Arc Welding

โครงการอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Metal Arc Welding

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Metal Arc Welding (MMAW) ตามมาตรฐาน American Welding Society (AWS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการโดย บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ล จำกัด ร่วมกับ สมาคมครูและผู้ประกอบการช่างเชื่อม ชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณรงค์ เพ็ชร์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะด้านงานเชื่อม และเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สาขาช่างเชื่อมโลหะ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับสากลไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป