การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒

การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ ๓ หรือ ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีผู้ขอประเมินประกอบด้วย นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายวันชัย นิยมวงศ์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นายเอกฉัตร พลรัตน์ ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นางสาวปิยะดา เดชประทุม ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นายพงค์ศักดิ์ สีลาคม ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง ครู แผนกวิชาโยธา ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป