การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ

การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๘ กันยายน๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ (Quality Management System Manual : QMM) โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมการรองรับการขอรับรอง Approved Maintenance Traning Organization : AMTO ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป