วท.อุบลฯ คว้ารองวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

วท.อุบลฯ คว้ารองวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

นที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครูหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ ห้อง ๕๒๑ อาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ๑.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ปวช./ปวส.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒.การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ปวช./ปวส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๓.การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ปวช./ปวส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง