นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ แนวจำปา หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และนายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาโยธา โดยได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย