การประชุมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งกำหนดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับข้าราชการครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ต่อไป