พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI ณ ห้องประชุมบัวแสด ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และนายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม_AI
#PRวทอุบลฯ