นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรมแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ให้ คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการติดตามประเมินผล และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป