วท.อุบลฯ เข้ารับฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดและประเมินผล ของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วท.อุบลฯ เข้ารับฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดและประเมินผล ของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดและประเมินผล ของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting และช่องทาง Youtube : r-channel ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง