นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประสานความร่วมมือกับ บริษัทเอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด

นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประสานความร่วมมือกับ บริษัทเอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประสานความร่วมมือกับ บริษัทเอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ตั้งพิพัฒไพรี กรรมการผู้จัดการ และนายศุภาวุฒิ รติวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือการฝึกอาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขายานยนต์ไฟฟ้า และนิเทศติดตามการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป