สอจ.อุบลฯ ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์

สอจ.อุบลฯ ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ เข้าตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ โดยมีนายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมเป็นคณะกรรมการและบุคลากรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป