พิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสถิระ กาญจันดา หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนายวสันต์ สุดหา ครู แผนกวิชาเครื่องกล และนายนันทวัฒน์ ไชยผา เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจิระวัฒน์ ชวลิต ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน ๑๖ หลักสูตร ดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณรูปภาพจาก #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4