วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครู ประกอบด้วย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานกิจกรรมและครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เดินทางไปยังมูลนิธิเฟืองพัฒนา เลขที่ ๗๕/๕๙ หมู่ ๖ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี เข้าพบกับคุณสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์ ผู้ประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ชลบุรี เพื่อติดต่อประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในการเข้าพบครั้งนี้ ได้สรุปในข้อตกลงร่วมกันและหลักเกณฑ์ในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะได้จะได้ดำเนินการต่อไป