ผอ.สอจ.อุบลฯ กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

ผอ.สอจ.อุบลฯ กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถออกแบบการวิจัย เห็นความสำคัญของกระบวนการวิจัย พร้อมทั้งเป็นการแก้ไข และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน