วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอ่างศิลา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอ่างศิลา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชวาล แข็งแรง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบโควตาปีการศึกษา๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ