ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น