การประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พร้อมตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยในการประเมินในครั้งนี้ นายบุญส่ง พรหมมานนท์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะ เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเอกสารต่างๆ ในการดำเนินงานของกองลูกเสือวิสามัญ ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้