ปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีการเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก SRIPATUM UNIVERSITY บริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเตอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัทอุบลไบโอเอทานอล และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ที่ได้ให้เกียรติจัดตั้งบูธรับสมัครพนักงาน สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี