Author - Patipan Tarasak

วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครู ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู อาจารย์ ประกอบด้วย หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานกิจกรรมและครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท Revima Asia Pacific Ltd. โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับนายเรมี่ ไมทั่ม ประธานกรรมการบริษัท Revima Asia Pacific Ltd. ณ บริษัท Asia Revima Asia pacific Ltd. นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีจังหวัดชลบุรี การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิชาอากาศยานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยฯในการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะความเป็นเลิศในสาขาวิชาช่างอากาศยาน
Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (เพิ่มเติม…)
Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) (เพิ่มเติม…)

Read more...

สรุประดับเหรียญรางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

Read more...

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

(ข่าว ปวส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

(เพิ่มเติม…)

Read more...