การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป