วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ และพิะีปิดโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ และพิะีปิดโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ และพิธีปิดโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี คุณปาลิดา บุญพิรุณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี นายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง ให้นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาและสร้างอาชีพให้กับสมาชิกชุมชนต่อไป