โครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning

โครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองในโครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนต่อไป