การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป