กิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมคนอุบลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗

กิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมคนอุบลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมคนอุบลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง และนางสาวศวิตา แสงงาม ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
#เรียนดีมีความสุข
#กิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมคนอุบลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า_เครือข่ายอุบลราชธานี_ปี_๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ
ขอขอบคุณภาพจาก : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี