วท.อุบลฯ อบรมชี้แจ้งการกรอกข้อมูลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา

วท.อุบลฯ อบรมชี้แจ้งการกรอกข้อมูลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดอบรมชี้แจงการกรอกข้อมูลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษา โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มีนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในระดับชั้น ปวช.๒ จำนวน ๒๗๗ คน และระดับชั้น ปวส.๑ (ระบบทวิภาคี) จำนวน ๔๒๖ คน ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา ปวช.๒ และปวส.๑ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูล การบันทึกข้อมูลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ การนิเทศการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนแนวทางในการเลือกสถานประกอบการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป