การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2566 ต่อคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป