ประกาศ ขออนุญาตแจ้งการเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ ขออนุญาตแจ้งการเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-  ๑๙) ระลอกใหม่ ลุกลามไปทั่วประเทศและในจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔