เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำบริษัท สรรหาและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทำงาน กับบริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดโดยกิจกรรมดังกล่าว จัด ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในงานมีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๔ สาขาเข้าร่วม ประกอบด้วย ๑. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ๒. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๓. สาขาวิชาช่างกล และ ๔. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจกิจกรรมเป็นอย่างมาก