เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซนใต้) โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณะร่วมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน และนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ มีผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และ ๕ สถานศึกษาภาครัฐ ๕๔ แห่ง และภาคเอกชน ๑๘ แห่ง เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับ ๙ นโยบายเร่งด่วน Quick win และ ๕ นโยบายหลัก รวมถึงสอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป