โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคลากร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓