การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ กันยายน๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ และคณะครูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจรับ-จ่ายพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป