การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ผ่านมา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชมและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ซึ่ง บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบครัน เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างยิ่ง