งานวิทยบริการและห้องสมุด อบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล (E-book)

งานวิทยบริการและห้องสมุด อบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล (E-book)

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล (E-book)” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด คือ นางสาวอริสรา คล้ายแก้ว เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (วิทยากรหลัก) และ นายณิชกุล มหาโชคสุขทวี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย (ผู้ช่วยวิทยากร) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก E-book และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการอีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป