การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว และนายนิยม แสงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ีนายมงคลรัตน์ ปิยะนันท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘ (๖) (๗) และ(๘) ต่อไป