การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒

การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ ๓ หรือ ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีผู้ขอรับการประเมินประกอบด้วย นายพรศักดิ์ บุญพา ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ว่าที่ร้อยตรีศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนายณภัทร พรกิตติกมล ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป