การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ มิถุนายน๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรง