การประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนันทวัฒน์ เที่ยงโงก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขยายความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอีกด้วย