การประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป