การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกุล อักษรนู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายวีรพจน์ ปรีพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และนางสาวดาราฉาย วรรณสิงห์ จากสำนักความร่วมมือ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือยามมีภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป